Werk

De cijfers liegen er niet om. Mensen met een niet-EU origine zijn drie keer zo vaak werkloos in tegenstelling tot personen van Belgische herkomst. Voor de groep van Subsahariaanse afkomst ligt die zelfs vijf keer hoger. En als je een onderscheid maakt in opleiding, ligt de werkloosheid zes keer hoger voor hooggeschoolden geboren buiten de EU dan voor de autochtone Belgen. Oorzaken van de etnische kloof op de arbeidsmarkt zijn divers maar discriminatie speelt zeker een grote rol. 

Het Minderhedenforum werkt beleidsmatig rond het thema werk en de drempels die mensen met een migratieachtergrond ervaren. Met ons netwerk ontwikkelen we standpunten omtrent tewerkstelling. We volgen ook de beleidsontwikkelingen en – dossiers op, zowel op lokaal, Vlaams als op federaal niveau. We hebben een specifieke aandacht voor arbeidsmarkt, duaal leren en werkplekleren, racisme en discriminatie, activering, aansluiting inburgering-arbeidsmarkt, jobcreatie, … 

Mentor2Work

Mentor2Work was het tewerkstellingsproject van het Minderhedenforum. (2017-2020) Voor werkzoekenden met etnisch- culturele achtergrond is het niet altijd eenvoudig een job op niveau te vinden. Ondanks diploma’s en/of relevante ervaring botsen ze in hun zoektocht op heel wat moeilijkheden. Met Mentor2Work vergrootte het Minderhedenforum de slaagkansen van werkzoekenden met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt. We matchten werkzoekenden aan een vrijwillige mentor om hen te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Meer info over het project vind je hier.

VERTEGENWOORDIGINGEN Minderhedenforum 

  • Stakeholdersforum VDAB

Het Stakeholdersforum streeft via overleg, dialoog en ervaringsuitwisseling naar betere kansen op de arbeidsmarkt voor de verschillende kansengroepen.

  • SERV Commissie Diversiteit

In de Commissie Diversiteit van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) formuleren sociale partners samen met het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid en het Minderhedenforum adviezen over evenredige arbeidsdeelname, diversiteit en gelijke behandeling.

  • Levenslangs leren VLOR
  • Vlaams Overlegplatform ter Promotie van Zorgberoepen

Het Vlaams Overlegplatform Promotie Zorgberoepen is een Vlaamse werkgroep onder de coördinatie van de Vlaams ambassadeur zorgberoepen, die o.a. instaat voor de promotie van zorgberoepen. In de werkgroep zetelen vertegenwoordigingen van de regio’s/provincies, onderwijs en sectoren binnen de zorg.

Interessante documenten

Meer info

Schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief

Contact

Nele Spaas, Beleidsmedewerker Werk

Sophia Honggokoesoemo, Beleidsmedewerker Werk

 

 
 
 
Print deze pagina