10 verkiezingsvragen van het Minderhedenforum en haar achterban

10 verkiezingsvragen van het Minderhedenforum en haar achterban

Gaat u akkoord met onderstaande aanbevelingen? Leg uit.

1. De proactieve aanpak van discriminatie wordt een topprioriteit van álle inspectiediensten. Ze krijgen hiervoor specifieke bevoegdheden  en onderzoeksinstrumenten (vb. praktijktesten, mystery shopping) om racisme en discriminatie aan te tonen of te weerleggen.
Download hier de antwoorden van de partijen op vraag 1.

2. De overheid zorgt ervoor dat er bij openbare besturen en in het onderwijs geen verbod bestaat op het dragen van levensbeschouwelijke tekenen op de werk- of schoolvloer.
Download hier de antwoorden van de partijen op vraag 2.

3. Een resultaat gebonden interculturalisering moet de regel zijn in zowel overheidsorganisaties als organisaties die subsidies krijgen. Dat betekent meetbare doelstellingen op het vlak van etnisch-culturele diversiteit bij het eigen personeel, in het aanbod en het bereik in beheers- en samenwerkingsovereenkomsten en in erkennings- en subsidiereglementen.
Download hier de antwoorden van de partijen op vraag 3.

4. Elke overheidsaanbesteding bevat een non-discriminatieclausule. Diversiteits- en opleidingsclausules worden verplicht bij overheidsopdrachten vanaf een zekere omvang. Tegen 2020 moet 100% van de Vlaamse overheidsopdrachten op die manier duurzaam zijn.
Download hier de antwoorden van de partijen op vraag 4.

5. De Vlaamse overheid neemt maatregelen om tot 1.000 extra vaste staanplaatsen voor woonwagenbewoners te komen.
Download hier de antwoorden van de partijen op vraag 5.

6. In het onderwijs wordt een integraal taalbeleid ondersteund en gestimuleerd. Hierbij is aandacht voor het inbrengen van NT2-expertise in taalhandboeken en voor begeleiding voor scholen in het positief omgaan met meertaligheid in de klas-en schoolcontext.
Download hier de antwoorden van de partijen op vraag 6.

7. Meer dan 10 jaar na het EAD-decreet, komt er een uitvoeringsbesluit voor het onderwijs, zodat onderwijsinstellingen een personeelsbeleid met streefcijfers gaan voeren gericht op evenredige vertegenwoordiging van kansengroepen.
Download hier de antwoorden van de partijen op vraag 7.

8. De overheid schakelt over van inspannings- op resultaatsfinanciering voor alle instrumenten voor evenredige arbeidsdeelname. Ambitieuze verplichte streefcijfers en  opvolging via socio-economische monitoring zijn hiertoe noodzakelijk. EAD wordt gemainstreamd in alle arbeidsmarktinstrumenten via een minimumbereik betreffende etnisch-culturele minderheden.
Download hier de antwoorden van de partijen op vraag 8.

9. De Vlaamse overheid maakt zijn voorbeeldfunctie betreffende tewerkstelling van kansengroepen waar, met een geactualiseerd streefcijfer van 10% personeelsleden uit etnisch-culturele minderheden dat wordt verankerd in o.m. managementdoelstellingen en de beheersovereenkomst van Jobpunt Vlaanderen.
Download hier de antwoorden van de partijen op vraag 9.

10. Er komen structurele middelen voor etnisch-culturele verenigingen om te werken aan participatie, inspraak en empowerment van etnisch-culturele minderheden. Dit kan vanuit het ‘integratiebeleid’ en/of vanuit de verschillende sectoren.
Download hier de antwoorden van de partijen op vraag 10.

Print deze pagina