website_Tekstballon_pers MF_web_finaal

Minderhedenforum geeft zich niet zomaar gewonnen.

Het Minderhedenforum is nog volop aan het bekomen van de schok van maandag (09/11/20), toen Vlaams minister van Samenleven Bart Somers besliste om het Minderhedenforum niet langer te erkennen als participatieorganisatie. De twintig jaar ervaring, expertise en het opgebouwd netwerk van het Minderhedenforum werden zo in één beweging aan de kant geschoven. Gesterkt door de overweldigende steun van ons netwerk, het brede middenveld, de academische wereld en politici, leggen we ons niet zomaar neer bij deze beslissing. We roepen minister Somers op om zijn beslissing om het Minderhedenforum niet langer te ondersteunen, te herzien. Ondertussen ontvingen we een vraag van hem om eventuele samenwerking te bespreken, die nog verder verduidelijkt moet worden.

Twee decennia bouwen aan inclusie

Het Minderhedenforum werkt al twee decennia aan een sterk inclusief Vlaanderen. Een samenleving die de meerwaarde van diversiteit omarmt en valoriseert, waarin iedereen kan bijdragen, ongeacht origine, afkomst, huidskleur of levensbeschouwelijke overtuiging. Een samenleving waarin eenieder een aandeel heeft en waar wederkerigheid en wederzijds respect voor ieders eigenheid centraal staan. Een samenleving die gelijkheid en gelijkwaardigheid laat zegevieren boven discriminatie en racisme, die ieders potentieel laat floreren en die inzet op het realiseren van reële gelijke kansen voor iedereen. Een samenleving die gedeeld burgerschap in diversiteit stimuleert. Lees hier verder over onze uitgebreide visie en missie.

In het vervullen van deze rol, beroept het Minderhedenforum zich op breed gewaardeerde inhoudelijke dossierkennis, talrijke samenwerkingen die verbinding maken tussen burgers met en zonder migratieachtergrond in Vlaanderen en Brussel, en een maatschappij-breed netwerk van relevante actoren met de nodige expertise. Bij alles wat we doen staan we steeds in nauw contact met de mensen uit de doelgroepen zelf, met oog voor de meest kwetsbaren onder hen. Dat doen we met een doorgewinterde personeelsploeg.

Bruggenbouwer

Het Minderhedenforum is al twintig jaar dé bruggenbouwer bij uitstek tussen organisaties en individuen van uiteenlopende herkomsten in Vlaanderen en Brussel. Onze werking en die van onze partners, is er op geënt om verbinding te maken tussen groepen, organisaties en burgers vanuit een superdiverse context. Om wederzijds respect en samenwerking van onderuit te laten groeien, en om een samenleving te creëren waaraan iedereen volwaardig kan participeren, en waar nodig bestaande drempels weg te werken.

Netwerk

Het Minderhedenforum als netwerkorganisatie omarmt vernieuwing en zet al jaren in op het betrekken van zowel experten, organisaties, als talrijke burgers, zowel structureel als projectmatig. We brengen en werken samen met meer dan 1800 diverse organisaties zoals FMDO, Bindus, Unie van Actieve Verenigingen, Roots vzw, FMV, FZO-Vlaanderen, Sankaa, AIF+, Hand in Hand tegen Racisme, The Shift, Merhaba, Cavaria, Internationaal Comité, Kif Kif, de Ambrassade, Orbit, Ella vzw, Amnesty International, De Wakkere Burger, en vele anderen. We hebben partnerschappen met academici, experten en onderwijs- en onderzoeksinstellingen: Ugent, KULeuven, Odisee, VUB, UHasselt, HIVA, etcetera). Een verdere greep uit onze samenwerkingen met (middenveld-) organisaties en coalities: Vivo, Verso, VDAB, Actiris, Accenture, CAW, OCMW, de Agentschappen voor Integratie en Inburgering, de vakbonden en werkgeversorganisaties, Grip, Socius, Kind en Gezin, VVSG, Samenlevingsopbouw, Netwerk tegen Armoede, Praktijktesten Nu, Unia, Unizo, Hefboom, Accenture, de Verenigde Verenigingen, Welzijnszorg, de Federatie, Napar coalitie, Gezinsbond, Demos, Sociaal Fonds voor Podiumkunsten, Kunstenpunt, kunst- en cultuurhuizen, Decenniumdoelen, Maxipac, de scholierenkoepel, Vlaamse Onderwijsraad, Vlaamse Ouderenraad, lokale en bovenlokale overheden, de Verenigde Verenigingen en vele, vele anderen. Ook onze Algemene Vergadering reflecteert een grote diversiteit aan expertise, achtergronden en invalshoeken. We betrekken in onze activiteiten en acties talrijke bedrijven, burgerinitiatieven en geëngageerde individuen, en kunnen ook rekenen op heel wat vrijwilligers.

Verwezenlijkingen

Sinds ons bestaan hebben we ingezet op de uitvoering van een gelijkekansenbeleid. Het Minderhedenforum zet zich systematisch in om structurele ongelijkheid en achterstellingsmechanismen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en andere domeinen van de samenleving aan te pakken. We zijn dan ook erg trots op onze talrijke verwezenlijkingen. Zo stellen we discriminatie aan de kaak bij vastgoedmakelaars, uitzendkantoren en dienstenchequebedrijven. Dit zorgde voor het maatschappelijk besef van de nood aan praktijktesten om discriminatie te bestrijden. We brengen via diverse publicaties de aandacht op de nood aan meer diversiteit bij de Vlaamse media. We komen op voor de meest kwetsbare groepen in onze samenleving, zoals woonwagenbewoners en Roma en realiseerden diverse projecten om hun toegang tot welzijn en onderwijs te verbeteren. We droegen bij aan de totstandkoming van een Koninklijk Besluit voor positieve acties op de arbeidsmarkt en zorgden voor het structureel uitrollen van mentoringsprogramma’s. Via Mentor2Work bijvoorbeeld, ons eigen tewerkstellingsproject (2017-2020), ondersteunden we via mentoring, personen met een migratieachtergrond in hun zoektocht naar werk.

Verder zetten we ons jarenlang in om onderbouwde adviezen te geven voor een interfederaal actieplan tegen racisme waarvan eindelijk de eerste kiemen het daglicht zien. Over heel Vlaanderen namen we diverse acties om de beleidsparticipatie van personen met een migratieachtergrond te versterken, wat op lokaal niveau leidde tot duurzame samenwerkingen, denk maar aan ons project Changemakers of de de trajecten rond actief burgerschap in 6 gemeenten waardoor mensen met migratieachtergrond beter gehoord werden door hun lokale beleidsmakers.

We leggen niet alleen problemen bloot, maar leveren ook beleidsaanbevelingen en constructieve actiepunten, en komen in actie met een breed netwerk op het terrein met praktische tools, projecten, trajecten en ondersteuning. Denk maar aan Mentor2WorksCan&Dobrochure Positieve Acties, ... Met het project sCan&Do bijvoorbeeld, bieden we hulp aan cultuurorganisaties om inclusief werken in hun DNA te krijgen.

Tot slot organiseren we ook grootschalige evenementen zoals Talent On Stage, om diversiteit in het lerarenkorps op het terrein te promoten, en de Open Forumdag dat telkens vele honderden deelnemers op de been brengt. We houden het dus niet enkel bij woorden, maar bieden talrijke overheden, middenveldorganisatie en werkgevers concrete handvaten om meer inclusie te realiseren. Ons recentste project is er een rond inclusief ondernemen, een ESF project getrokken door Verso, het Minderhedenforum en in samenwerking met twaalf andere partners.

Wat nu?

Het streven naar de volwaardige participatie van mensen met migratieachtergrond is onze missie, en daar houden we aan vast. Omdat dit meer dan ooit nodig is, om echt te bouwen aan een inclusieve samenleving. We willen daarom de handdoek niet zomaar in de ring gooien, want de stopzetting van deze financiering gaat over meer dan ons. Het gaat over het stopzetten van sterke en betrouwbare partnerschappen, netwerken en expertise in het opkomen voor etnisch-culturele minderheden.

Dankzij de overweldigende steun uit ons netwerk, het brede middenveld, academici, en politici, voelen we ons gesterkt om onze maatschappelijke rol verder op te nemen. Wij roepen dan ook de minister van Samenleven Bart Somers op om zijn beslissing om het Minderhedenforum niet meer te ondersteunen, te herzien. Ondertussen ontvingen we een vraag om eventuele samenwerking te bespreken. Wij zijn alvast bereid om verder te timmeren aan een inclusief Vlaanderen en onze constructieve en kritische rol hierin op te nemen. We bekijken verder op welke manier we deze rol kunnen opnemen.

 

 

Terug naar het overzicht