website_Tekstballon_pers MF_web_finaal

EEN NIEUW VERHAAL: Minderhedenforum transformeert van koepelorganisatie naar netwerkorganisatie.

In de aanloop naar haar nieuwe beleidsplan voor de periode 2021-2025, kiest het Minderhedenforum voor een grondige transformatie. We gaan voor een vernieuwde missie, visie  én organisatiestructuur, en vervellen van een klassieke koepelorganisatie naar een dynamische netwerkorganisatie. In een drang naar meer maatschappelijke impact en vooruitgang,  tillen we al wat we tot nu opbouwden en realiseerden, naar een volgend niveau. Bij al deze veranderingen hoort natuurlijk ook een nieuwe naam, die we in 2021 zullen onthullen.

Het ontstaan van het Minderhedenforum

Het Minderhedenforum werd opgericht in 2002 als koepelorganisatie van de meeste erkende Vlaamse Etnisch-Culturele Federaties. Samen met dit uitgebreid netwerk van verenigingen van mensen met een migratieachtergrond bouwt het Minderhedenforum al bijna twee decennia bruggen naar beleidsmakers, maatschappelijke actoren en de bredere samenleving, om de volwaardige participatie van personen met een migratieachtergrond in de verschillende maatschappelijke domeinen te versterken. Denk maar aan tewerkstelling, onderwijs, huisvesting, welzijn, cultuur, media, jeugd en armoede.

Een superdiverse samenleving in volle mutatie

Ondertussen verschuiven de verhoudingen tussen “meerderheid” en “minderheden” grondig en is onze samenleving superdivers. Superdiversiteit betekent niet alleen méér diversiteit (kwantiteit), maar ook toenemende diversiteit binnen de diversiteit. Het gaat niet enkel meer om de voormalige ‘gastarbeiders’ en hun nakomelingen, maar ook over mensen die hier komen studeren, jongeren van de tweede, derde en vierde generatie, om asielzoekers, erkende vluchtelingen, geregulariseerden, geadopteerden, volg- en huwelijksmigranten, transmigranten, niet-begeleide minderjarige nieuwkomers, intra-Europese migratie en gedetacheerden, mensen met een gemengde achtergrond, enzovoort. Deze nieuwe realiteit kan niet langer gevat worden in coherente etnisch-culturele gemeenschappen die naast elkaar zouden bestaan.

Daarnaast is de organisatiecultuur van vele organisaties in volle mutatie: vele personen met een migratieachtergrond vinden zich niet langer in bestaande klassieke organisaties, omdat hun structuur te formeel of log is. Deze tendens zien we ook in de bredere samenleving: we denken ontzuild, ons stemgedrag is steeds volatieler, en vrijwilligers engageren zich liever rond actuele topics dan jarenlang bij éénzelfde organisatie.

Ten slotte stellen we ook vast dat ondanks deze superdiverse realiteit en de verschuivende verhoudingen tussen “meerderheid” en “minderheden”, de volwaardige maatschappelijke participatie van personen met een migratieachtergrond nog niet gerealiseerd is.

  • We kampen in Vlaanderen en Brussel nog steeds met een hardnekkige etnische kloof op onze arbeidsmarkt en in het onderwijs.
  • De toegang tot kwalitatieve huisvesting en gezondheidszorg blijft een grote uitdaging.
  • Mensen met een migratieachtergrond zijn in stijgende trend oververtegenwoordigd in armoedecijfers.
  • Ook de huidige coronacrisis gooit nog olie op dit vuur. Waar personen met migratieachtergrond sinds een jaar eindelijk hun achterstand op de arbeidsmarkt aan het inlopen waren, dreigt de coronacrisis hen weer terug naar af te katapulteren.

Een dynamisch en inhoudgedreven netwerk van betrokken spelers

Tegelijkertijd zijn er steeds meer maatschappelijke actoren betrokken en geëngageerd om deze etnische kloof te dichten. Naast de klassieke erkende koepels (federaties) van etnisch-culturele verenigingen, zijn er formele en informele spelers, experten, werkgevers, onderwijsactoren, geëngageerde burgerbewegingen en -initiatieven, changemakers, innovatoren, academici, allerlei niet-gefedereerde verenigingen, (sociale) ondernemers, opiniemakers, enzovoort, die zich inzetten voor inclusie en de volwaardige participatie van mensen met een migratieachtergrond in de samenleving.

Al deze spelers wil het Minderhedenforum met elkaar verbinden in een dynamisch en inhoudgedreven netwerk, want samen met hen willen en kunnen we meer impact realiseren. Door diverse actoren te betrekken zijn we meer wendbaar om in een snel veranderende wereld, gekenmerkt door superdiversiteit en waarin mensen zich flexibel organiseren, de nodige impact te realiseren op de samenleving.

Het Minderhedenforum transformeert kortom van een koepelorganisatie van bovenlokale etnisch-culturele organisaties, naar een volwaardige netwerkorganisatie van actoren die werken aan de volwaardige participatie van personen met een migratieachtergrond en etnisch-culturele minderheden, op weg naar een inclusieve samenleving.

Nieuwe visie en missie

Ons doel blijft hetzelfde: we willen de dag realiseren waarop iedereen in Vlaanderen en Brussel, ongeacht etnisch-culturele en/of migratieachtergrond, volwaardig  participeert in een inclusieve maatschappij vrij van racisme en discriminatie. Een samenleving die de meerwaarde van diversiteit omarmt en valoriseert, waarin iedereen kan bijdragen, ongeacht origine, afkomst, huidskleur of levensbeschouwelijke overtuiging.

In het kader van ons nieuw beleidsplan 2021-2025, vernieuwde het Minderhedenforum haar visie en missie. Deze vind je hier terug.

 

Vernieuwde structuur en werking

Om onze missie te realiseren kiest het Minderhedenforum voor:

  • een vernieuwde interne werking
  • verschillende en vernieuwende vormen van participatie
  • nieuwe leden in haar verschillende bestuursorganen.

We stappen daarbij af van het koepelgegeven als basisstructuur voor de organisatie, maar transformeren naar een netwerkorganisatie waarbij allerlei relevante actoren (verenigingen, experten, ervaringsdeskundigen, academici, werkgevers, onderwijsactoren, geëngageerde burgerbewegingen en -initiatieven, changemakers, (sociale) ondernemers, etc.) kunnen bijdragen aan onze werking. Deze actoren zullen hun brede kennis en uiteenlopende ervaringen en deskundigheid  kunnen binnenbrengen die onze organisatie nodig heeft om te groeien in de huidige en toekomstige uitdagingen. Zij vormen mee de draaiende en inspirerende motor van de organisatie. Zo zal het Minderhedenforum op een ambitieuze en toekomstgerichte manier haar maatschappelijke doelstellingen realiseren.

  • Wij omringen ons met verschillende relevante actoren om samen verandering teweeg te brengen.
  • Wij organiseren ons op een eigentijdse manier door de uitbouw van een dynamisch en inhoudgedreven netwerk.  
  • Wij experimenteren door af te stappen van ‘klassieke’ of te ‘logge’ structuren, om snel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Om de daad bij het woord te voegen, verwelkomde het Minderhedenforum recent 9 nieuwe leden in haar Algemene Vergadering: klik hier voor onze vernieuwde samenstelling.

Het Minderhedenforum is volop bezig een nieuw beleidsplan voor de periode 2021-2025 uit te werken vanuit onze vernieuwde visie als netwerkorganisatie. Zo kunnen we samen met zoveel mogelijk actoren nog beter opkomen voor de rechten van mensen met een migratieachtergrond, en de transitie naar een inclusieve samenleving vooruitstuwen. De transformatie van het Minderhedenforum zal ook gepaard gaan met een nieuwe naam voor onze organisatie, die we in 2021 zullen onthullen.

Stay tuned!

Terug naar het overzicht