website_Tekstballon_pers

MINDERHEDENFORUM SCHRIJFT MEE AAN SERV-ADVIES.

De arbeidskrapte in Vlaanderen is een van de grootste in heel Europa. Er zijn steeds meer vacatures en steeds minder arbeidskrachten, o.a. door de grote vervangingsvraag en de vergrijzing. Er worden stappen ondernomen om een grote groep niet-beroepsactieven aan te moedigen en te stimuleren voor werk te kiezen.
Toch dalen de werkloosheidscijfers van personen met een migratieachtergrond in mindere mate dan bij autochtonen. En blijft de werkzaamheidsgraad van personen met een migratieachtergrond structureel laag. Vooral de werkzaamheidsgraad van vrouwen met een migratieachtergrond is zorgwekkend laag.
Er is nood aan structurele veranderingen en ondersteuning die leiden tot werk bij personen met een migratieachtergrond.

“Een succesvolle outreachende toeleiding naar werk vraagt om een integrale aanpak van de doelgroep en hun randvoorwaarden. In individuele cases wordt wel al integraal gewerkt maar het ontbreekt vaak nog aan een goede afstemming en regie. Bovendien zijn drempels waar moeilijk bereikbare werkbereide niet-beroepsactieven mee te maken hebben niet louter individueel, maar vaak ook structureel van aard waardoor zij op grotere schaal moeten worden aangepakt.”
Aandacht moet gaan naar structurele drempels zoals flexibele en toegankelijke kinderopvang, gelijke toegang tot tewerkstellingsmaatregelen, duurzame arbeidsplaatsen, enz.

Het Minderhedenforum schreef mee aan het SERV-advies ‘Een outreachende aanpak in trajecten naar werk voor moeilijk bereikbare werkbereide niet-beroepsactieven’ dat voorgesteld wordt door de voorzitter van de SERV op de VRT. Bekijk hier het fragment.

 


Advies op het Gelijke Kansen en Diversiteitsplan 2020 van de Vlaamse overheid in een notendop:  

  • Nood aan een actualisering van de streefcijfers voor personen met migratieachtergrond. Streefcijfers zijn ook nodig naar het bereik van sollicitanten, voor de hogere functieniveaus en secundaire instroomkanalen zoals stages en studentenjobs. Wel moet de overheid teruggrijpen naar de oude definitie zodat beleidsinspanningen zich weer focussen op personeel met origine van buiten de EU-15. 

 

  • De SERV vraagt om nog meer in te zetten op positieve acties. 

 

  • En op een competentiebeleid dat ook NT2 certificaten erkent worden als voldoende bewijs van taalkennis en waarbij diplomavereisten eerder uitzondering worden dan regel. 

 

  • IBO zou ook voor personen met migratieachtergrond mogelijk moeten worden.

 

  • Verder is meer oog nodig voor handhaving binnen het discriminatiebeleid van de overheid. Tot slot benadrukt de SERV dat neutraliteit moet draaien om neutraliteit van handelen. Neutraliteit is een competentie die gemonitord, gecontroleerd en bijgestuurd kan worden door middel van kwaliteitscontroleprocessen zoals mystery shopping en calling.

Wil je het volledige SERV-advies lezen? Klik hier

Terug naar het overzicht