website_Tekstballon_pers MF_web_finaal

Aanbevelingen 4de pijler

Dit document omvat een aantal voorstellen m.b.t. de uitbouw van een nieuwe pijler (de vierde pijler) binnen het Vlaamse integratie- en inburgeringsdecreet. Het document zet een aantal uitdagingen op scherp en wil met concrete voorstellen, oplossingen aanreiken en de beleidsdialoog voeden.

Het Minderhedenforum streeft naar een inclusieve samenleving waarin mensen met een migratieachtergrond en etnisch-culturele minderheden volwaardig participeren in alle maatschappelijke domeinen en op alle niveaus, in een superdiverse maatschappij vrij van racisme en discriminatie. Vanuit netwerkvorming, expertisedeling en - opbouw, en vanuit de leefwereld van mensen met een migratieachtergrond, adviseren we beleidmakers, overheden, middenveldorganisaties, (semi-) private organisaties en werkgevers om de participatie van mensen met een migratieachtergrond te versterken. We stimuleren, ondersteunen en initiëren ook concrete acties op het terrein met tal van actoren om inclusie te realiseren.

Decenniumdoelen is het platform van armoedeorganisaties en het brede middenveld met als doel de halvering van de armoede op 10 jaar tijd. Decenniumdoelen vertrekt van 7 concrete doelstellingen rond inkomen, werk, wonen, onderwijs, gezondheid, samen-leven en geëngageerd beleid, om armoede effectief te verminderen. Met een Armoedebarometer en studies roept Decenniumdoelen de regeringen en de brede samenleving op om werk te maken van armoede.

Graag verwijzen we hierbij ook naar de landenanalyse die het HIVA uitvoerde in opdracht van Decenniumdoelen en Minderhedenforum. De verkennende studie geeft een zicht op buddywerkingen in Duitsland, Nederland en Catalonië en maakt vervolgens de link met de vierde pijler binnen het Vlaams Integratie en -inburgeringsdecreet. 

 

Terug naar het overzicht