Federatie Wereldvrouwen

Federatie Wereldvrouwen

1415022515.jpgFederatie Wereldvrouwen vzw ontstond als een antwoord op de behoefte aan ondersteuning die zich nadrukkelijk richt op de specifieke noden en vragen van migrantenvrouwen en hun verenigingen.

Federatie Wereldvrouwen vzw benadert migrantenvrouwen in hun driedubbele rol:

  • als spil van het gezin
  • vrijwilliger in het verenigingsleven
  • mede-motor tot integratie

De Federatie Wereldvrouwen vzw stimuleert integratie, participatie en zelfontplooiing van het individu en allochtone vereniging via informele kanalen.

Feniks vzw is het samenwerkingsverband tussen Federatie Wereldvrouwen vzw en ACLI-Vlaanderen vzw sinds 2009.

Federatie Wereldvrouwen vzw is een social profit organisatie met als belangrijkste doelstellingen het ondersteunen, versterken en emanciperen van een grote verscheidenheid aan etnisch-diverse vrouwenverenigingen (lokale zelforganisaties verspreid over alle Vlaamse provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waarvan de werking kadert binnen het sociaal-cultureel volwassenenwerk [1].

"Wij geloven in de kracht van de vrouw als spil van het gezin en als katalysator voor maatschappelijke verandering. Daar waar vrouwen elkaar ontmoeten in diversiteit, ontstaan de eerste sporen van verbondenheid. De empowerment-gedachte staat in onze werking steeds centraal: we stimuleren en ondersteunen de ontwikkeling van competenties en kwaliteiten van vrouwen en hun verenigingen. We werken emancipatorisch in die zin dat we ernaar streven dat vrouwen hun eigen keuzes kunnen én durven maken in onze samenleving. Onze focus ligt dus evenzeer op ‘gendergelijkheid’ als op ‘de samenleving in diversiteit’.

Tot op heden zijn wij de énige migrantenfederatie in Vlaanderen die zich uitdrukkelijk toelegt op de belangenbehartiging én ondersteuning van etnisch-diverse vrouwenverenigingen. Begrijp ons echter niet verkeerd, wij hebben niets tegen mannen, integendeel! Emancipatie van de vrouw kan enkel geschieden samen met de man, en vice versa. Onze inhoudelijke accenten (m.b.t. onze werking en ons activiteitenaanbod) zorgen er evenwel voor dat onze achterban hoofdzakelijk uit vrouwen bestaat.

Hierdoor is onze federatie uitgegroeid tot een sterk én divers vrouwennetwerk, waarin tal van lokale vrouwenverenigingen zich kunnen verankeren en waarin zij de ruimte krijgen om hun invulling van het begrip ‘emancipatie’ zélf te bepalen."[1] De inhoudelijke betekenis van ‘sociaal-cultureel volwassenenwerk’ is decretaal bepaald, vanuit 4 centrale functies: de gemeenschapsvormende, de educatieve, de culturele en de maatschappelijke activeringsfunctie (zie het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk').

 

Contact:
Tel.: 089 84 48 88
E-mail: federatie.wereldvrouwen@skynet.be
Website: www.federatiewereldvrouwen.be
Facebook 

Hoofdkantoor: Gouverneur A. Galopinstraat 15, 3600 Genk
Secretariaat Sint-Niklaas: Vrouwencentrum vzw, Nieuwstraat 34, 9100 Sint-Niklaas

Print deze pagina