Feniks vzw

Missie

Feniks vzw is multicultureel, groepeert een grote verscheidenheid aan afdelingen over heel het territorium van Vlaanderen en Brussel. De samenwerking tussen al deze afdelingen van diverse culturen, origine en historische achtergronden vormt een grote uitdaging, maar levert tege­lijkertijd een grote inhoudelijke en organisatorische meerwaarde op.

Feniks vzw is pluralistisch, d.w.z. dat zij de verschillende levensbeschouwelijke, filosofische en politieke opvattingen erkent en eerbiedigt.

Feniks vzw stimuleert integratie, participatie en zelfontplooiing van het individu en allochtone verenigingen via een sociaal-culturele werking. Feniks vzw stoelt haar werking en activiteiten op de volgende kernprincipes: autonomie, eigenheid, deskundigheid, evenwaardigheid en belangrijkheid. Duidelijkheid en transparantie in de interne en exter­ne communicatie vormen voor Feniks vzw een belangrijke voorwaarde in haar werking. Onze koepelvereniging draagt diversiteit en interetniciteit hoog in haar vaandel.

Dankzij de gebundelde krachten van twee diverse deelfederaties is Feniks vzw uniek in haar soort. Feniks vzw profileert zich als kwaliteitszorgverlener op een zeer ruim actieterrein en dit dankzij de systematische uitwisseling van expertise tussen de beide deelfederaties: enerzijds Federatie Wereldvrouwen vzw, gekenmerkt door een sterke traditie in het ondersteunen van vrouwenwerkingen en gespecialiseerd in het werken met nieuwkomers, anderzijds Acli-Vlaanderen vzw, getypeerd door een lange staat van dienst, een sterke verankering in de migrantensector en een uitgesproken expertise met betrekking tot het thema “migratie”. Door de combinatie van al deze troeven staat Feniks vzw garant voor een zeer kwaliteitsvolle werking.

Visie

Feniks vzw coördineert, ondersteunt en begeleidt de deelfederaties (Acli-Vlaanderen vzw en Federatie Wereldvrouwen vzw) in hun werking en hun verdere groei en ontplooiing. Feniks vzw treedt op als belangenbehartiger, woordvoerder en vertegenwoordiger. Feniks vzw ziet ook toe op de toepassing van de decretale vereisten en bundelt kennis, ervaring en know-how van de deelfederaties. Zo wordt een meerwaarde gerealiseerd op gebied van:

 • kwaliteitszorg,
 • professionaliteit,
 • netwerk en netwerkverbreding,
 • afstemming,
 • diversiteit en multiculturaliteit,
 • empowerment,
 • informatieverspreiding
 • strijd tegen discriminatie en uitsluiting.

Feniks vzw en haar afdelingen zijn vanuit een sociaal-culturele methodiek en werking actief rond beleidsdomeinoverschrijdende thema’s waaronder de sociaal-culturele sector, educatie, inburgering, integratie en welzijn. De werking van Feniks vzw richt zich tot beide deelfederaties, hun achterban, de Vlaamse instellingen en aanverwante organisaties.

Om participatie, integratie en emancipatie van etnisch-culturele minderheden in Vlaanderen te vergroten baseert Feniks vzw zich op de vier functies van het sociaal-cultureel volwassenenwerk, zijnde:

 • de culturele functie
 • de educatieve functie
 • de gemeenschapsvormende functie
 • de maatschappelijke activeringsfunctie

Feniks vzw staat garant voor expertise, vernieuwing, diversiteit en be­trokkenheid. De structurele samenwerking en uitwisseling tussen haar beide deelfederaties resulteert in een grote meerwaarde met be­trekking tot de culturele en educatieve functies van het sociaal-cultureel volwassenenwerk: wij organiseren kadervorming - afgestemd op de specifieke noden van onze afdelingen – en realiseren ontmoetingskansen en netwerkmogelijkheden voor afdelingen die elkaar ons inziens kunnen versterken.

Feniks vzw kan terugvallen op een groep van ervaren en geëngageerde medewerkers, tevens worden beide deelfederaties gedragen door een groep van vrijwilligers met een lange professionele staat van dienst in de sector.

De onmisbare schakel blijft de grote groep vrijwilligers die de vele aangesloten afdelingen en kernen in stand houden, zij blijven de belangrijkste pijlers van Feniks vzw. 

Organisatieprofiel: Acli-Vlaanderen

ACLI ontstaat na WO II nadat de democratische vrijheden hersteld werden in Italië en het geheel bevrijde Europa.

Het debat over onafhankelijkheid, vakbonden, beroepsorganisaties, vorming en volksontwikkeling van de werkende klasse bracht een nieuw elan in het toenmalige culturele en politieke landschap.

De nieuwe migratiestromen ten gevolge van de heropbouw van een nieuw Europa hebben ook ertoe geleid dat er nood was aan nieuwe organisatievormen en vorming voor de duizenden Italiaanse migranten, niet enkel in België (we praten van de vroege jaren vijftig), maar overal in de geïndustrialiseerde wereld.

Zo ontstond een nieuwe uitdaging voor ACLI ook hier in Vlaanderen waar tussen 1946 en 1956 om de vijftien dagen per trein tussen de 600 en 1500 migranten aankwamen (tewerkstelling in het mijnbekken). Er was nood aan opvang, organisatie, cultuurevenementen, maar in de eerste plaats was er nood aan vorming, vrijetijdbesteding en coördinatie tussen de lokale besturen en de grote groepen ontheemden.

ACLI, ontstaan als een klassieke christelijke Italiaanse migrantenvereniging is door de jaren heen gegroeid en geëvolueerd tot een open, plura­listische en mondiale organisatie.

De enorme ervaringen opgedaan tijdens de pioniersjaren van de migratie werden zeer snel vertaald in de erkenning van ACLI als migrantenorganisatie

Al vóór de erkenning als federatie werkte ACLI met de Vlaamse administratie van Welzijn in het kader van een nieuw integratie- en opvangbeleid. ACLI werd erkend en gesubsidieerd als ACLI-Vlaanderen vzw volgens de nieuwe regelgeving voor Landelijke federaties van migrantenorganisatie en ingebed in het sociaal-cultureel werk, in volkontwikkeling en cultuur.

Ons internationaal netwerk is een belangrijk middel voor de vorming van onze bestuursleden en vrijwilligers. Vorming, participatie en volksontwikkeling aan de ene kant en migratie aan de andere kant gaan hand in hand. Onze expertise rond het “thema migratie” wordt ter beschikking gesteld van anderen.

Naast de klassieke socioculturele poot heeft ACLI ook een voet in andere beleidsdomeinen waar migranten mee te maken krijgen: integratie, opvang, armoede, sociaal-juridische begeleiding, tewerkstelling en toelei­ding naar werk en opleiding. Haar Limburgse afdelingen met een sterke verankering in het lokale socioculturele leven, vormen met hun structuur en accommodaties onze uitvalsbasis naar een bredere Vlaamse werking.

In 2009 werd het samenwerkingsverband tussen Federatie Wereldvrouwen vzw en ACLI-Vlaanderen vzw een feit.

Organisatieprofiel: Federatie Wereldvrouwen vzw

Federatie Wereldvrouwen vzw ontstond in 1997 – in samenwerking met het PRIC- en vormde het antwoord op een steeds grotere behoefte aan een ‘eigen’ verenigingsleven voor migrantenvrouwen in Vlaanderen. Er bestonden weliswaar al federaties voor allochtone verenigingen, maar nog geen enkele die zich nadrukkelijk richtte op de specifieke behoeften en vragen van migrantenvrouwen en hun verenigingen.

In 1999 werd Federatie Wereldvrouwen vzw officieel erkend door de Vlaamse Gemeenschap – Ministerie van Cultuur – Afdeling Volksontwikkeling en Bibliotheken. Op dat moment stond de federatie in voor de ondersteuning (begeleiding, stimulering, kadervorming, informatie doorgeven,…) van 16 lokale afdelingen verspreid over 4 provincies. In oktober 1999 werd een visietekst voor lange termijn opgesteld en goedgekeurd.

2003 werd voor Federatie Wereldvrouwen vzw een overgangsjaar… van het decreet van 1995 naar het decreet van 2003. Dit bracht heel wat veranderingen met zich mee. Concreet was er de “gewone” werking, maar daarnaast ook de mogelijkheid voor de aanvullende subsidiëring voor 2003. Het team werd in 2004 uitgebreid met een halftijdse educatieve kracht.

Vanaf 2007 kon de Federatie Wereldvrouwen vzw een beroep doen op een project via DAC, overgenomen van Vormingplus Waas en Dender. Met de komst van dit nieuwe personeelslid kreeg de Federatie Wereldvrouwen vzw ook een contactpunt in het vrouwencentrum in Sint-Niklaas.

Hierdoor kon de Federatie Wereldvrouwen vzw haar afdelingswerk ook verder uitbouwen in Oost- en West-Vlaanderen.

In 2008 werden de eerste stappen gezet naar een eventueel samenwerkingsverband.

Ook kende de Federatie Wereldvrouwen vzw in dat jaar voor de eerste maal meer dan 50 aangesloten afdelingen.

In 2009 vierde Federatie Wereldvrouwen vzw haar 10-jarig bestaan. Bovendien werd ook Feniks vzw boven de doopvont gehouden. Het samenwerkingsverband tussen Federatie Wereldvrouwen vzw en ACLI-Vlaanderen vzw werd een feit.

In december 2011 verliet de Federatie Wereldvrouwen vzw haar vertrouwde stek in het buurthuis in Houthalen-Helchteren en verhuisde het hoofdkantoor naar Genk.

Federatie Wereldvrouwen vzw is anno 2012 nog steeds de enige landelijke organisatie in Vlaanderen die vrouwen uit verschillende culturen daadwerkelijk samenbrengt en begeleidt. Die verscheidenheid weerspiegelt zich ook binnen ons bestuur en vormt de kracht van onze werking!

Print deze pagina