Onderbenutte ruimte activeren

Omschrijving project

Met het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen wil de overheid sterker inzetten op bouwen en wonen in de stads- en dorpskernen, om zo de open ruimte rond steden en dorpen te vrijwaren van nieuwe bebouwing. Bond Beter Leefmilieu staat volop achter deze doelstelling.

Een belangrijke sleutel om daartoe te komen, is het beter, slimmer en intensiever gebruiken van onderbenutte ruimte in steden en dorpen. Er zijn heel wat voorbeelden van onderbezetting van ruimte:

 • Er is een grote onderbezetting van de bestaande woningvoorraad, volgens onderzoek van de Universiteit Leuven is een derde van de woningen in België onderbezet. Veelal gaat het om grote, verouderde gezinswoningen waar nog één of twee bejaarden wonen. Deze kunnen opgedeeld worden voor gemeenschappelijke woonvormen
 • Veel verdiepingen boven winkels in winkelstraten staan leeg en kunnen omgevormd worden tot appartementen.
 • Supermarkten, opslagplaatsen, sporthallen,... zijn vaak in slechts één bouwlaag opgetrokken. De ruimte hierboven kan gebruikt worden voor appartementen, daktuinen, stadslandbouw,... De zgn. superwoonmarkten zijn een voorbeeld van hoe het benutten van ruimte op supermarkten er voor kan zorgen dat de woonbehoefte voor de volgende tien jaar wordt ingevuld, zonder dat open ruimte wordt verkaveld. Zie bv.: https://www.bondbeterleefmilieu.be/artikel/wat-als-we-huizen-bouwen-op-supermarkten
 • Parkings nabij allerhande voorzieningen nemen vaak veel ruimte in beslag. Deze kunnen worden ingekrompen, dubbel gebruikt worden in de tijd of ondergronds worden gebracht, om bovengronds woningen en/of groen te voorzien
 • In heel wat na-oorlogse verkaveling wordt veel ruimte verspild: enkel vrijstaande woningen, voor- en zij-tuinstroken, brede wegen,... verkavelingen kunnen verdicht worden door naar rijwoningen te evolueren, te bouwen in tweede lijn,...
 • ...

Veel potentiële woonruimte wordt dus niet gebruikt en kan slimmer worden ingezet. Daardoor kan de druk om nieuw te bouwen in open ruimte gevoelig afnemen. Er is echter weinig zicht op onderbenutting. Er bestaan inventarissen van leegstand (niet-gebruik), maar er zijn geen inventarissen van ondergebruik. Dit is een eerste opdracht voor de stage. Het kan zowel gaan om het verzamelen van informatie en cijfers op Vlaamse niveau, als om het in beeld brengen van onderbenutting in één bepaalde wijk, winkelstraat,...

Een tweede onderdeel van de stage is het uitwerken van voorstellen om de onderbenutte ruimte slim en duurzaam te ontwikkelen. Dit kan zowel gaan over ontwerpend onderzoek of stedenbouwkundige voorstellen, als over beleidsmatige voorstellen of het uitwerken van een verdienmodel.

Te denken valt bijvoorbeeld aan het visualiseren van voorstellen voor intensief ruimtegebruik, het aanpassen van de reglementering voor verkavelingen om tot een hoger ruimtelijk rendement te komen, regels voor het opdelen van woningen tot gemeenschappelijke woonvormen, het uitwerken van een voorbeeld van een bestek voor openbare besturen voor verkoop of ontwikkeling van eigen gronden, het opstellen van een verdienmodel waarbij de winst van de verkoop van een deel van de kavel gebruikt wordt om de bestaande woningen energetisch te renoveren,...

De resultaten van de stage worden door BBL gebruikt in zowel beleids- als projectmatig werk. Je stage heeft daardoor een maatschappelijke meerwaarde.

Takenpakket

Zoals hierboven beschreven is dit zeer divers. Niet al deze taken komen in één stage aan bod, afhankelijk van de opleiding en de interesse kan op één onderdeel gefocust worden:

 • op terrein onderbenutting in kaart brengen
 • desk research om gegevens over onderbenutting te verzamelen
 • stedenbouwkundige voorstellen of ontwerpen maken voor benutting van ondergebruikte ruimte
 • nagaan welke regels intensief ruimtegebruik tegenwerken en beleidsvoorstellen uitwerken om hieraan te verhelpen
 • een verdienmodel uitwerken voor intensief ruimtegebruik
 • ...

Gevraagde opleiding/profiel

Deze stage kan vanuit zeer diverse opleidingen ingevuld worden:

 • Niveau: liefst laatstejaars hogeschool of laatstejaars bachelor of hoger
 • Mogelijke richtingen: stedenbouw, landmeter, architectuur, bestuurskunde, notariaat, economie, sociologie, marketing,,...
 • Je wil mee creatief en out-of-the-box nadenken over vernieuwende oplossingen
 • Je bent vlot in de omgang en beschikt over de nodige discretie
 • Je bent flexibel, proactief en kan probleemoplossend denken
 • Je hebt een fijn gevoel voor taal en oog voor detail
 • Je kan vlot werken met Office (Word, Excel, Outlook, …)

Aanbod

BBL biedt een aangename, inspirerende en stimulerende werkplek. We streven ernaar om een omgeving te creëren waarin onze medewerkers zich blijvend kunnen ontplooien.

 • Je krijgt de kans om ervaring op te doen in onze inspirerende werkplek
 • Wij bieden geen financiële vergoeding

Plaats: Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel

Ons kantoor is vlot bereikbaar met het openbaar vervoer

 • dichtbij de bushalte De Lijn Sint-Joost-ten-Node Sint-Joost en de bushalte MIVB St-Joost
 • metrostation Kunst-Wet en Madou 5 à 10 minuten wandelen
 • treinstation Brussel-Centraal en Brussel-Schuman 12 à 15 minuten wandelen

Een fietsenstalling bevindt zich voor ons kantoorgebouw.

Timing

Deze stage vindt plaats in het academisch schooljaar 2019-2020.

Hoe lang zal de stage duren ? minsten 1 maand

Interesse?

Geïnteresseerd in deze stage? Heb je vragen?

Contacteer de stageverantwoordelijke Ingrid Huang op 02/282 17 46 of stages@bblv.be. Zij helpt je met alle praktische info en regelt een kennismakingsgesprek met de inhoudelijk verantwoordelijke van de stageopdracht die je interesseert. Dan bekijken we verder of er een match is en we de stage effectief kunnen opstarten.

Wij werven stagiairs aan op basis van competenties en talenten, ongeacht leeftijd, geslacht, origine, handicap.

 • Plaats: Tweekerkenstraat 47, 1000 Brussel
 • Bedrijf: Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen
 • Omschrijving bedrijf:

  Over BBL

  Bond Beter Leefmilieu werkt samen met organisaties, burgers, overheden en ondernemingen, met één doel: de transitie maken naar een duurzame, hernieuwbare samenleving.

 • Contactpersoon: Ingrid Hui-Ying Huang
 • Email: stages@bblv.be
 • Telefoon: +3122821746