website_Tekstballon_pers MF_web_finaal

Resolutie bestrijding discriminatie: 'duidelijk signaal aan samenleving'

Minderhedenforum hamert al geruime tijd op het belang van praktijktesten als essentieel bewijsinstrument in de strijd tegen discriminatie. Het juicht dan ook de resolutie toe die de meerderheid in de Kamer zal indienen waarin zelfregulering niet meer op zich staat in de strijd tegen discriminatie. ‘De afstand van de overheid tot de realiteit op de werkvloer was te groot geworden. De resolutie die nu voorligt, zorgt voor de langverwachte inhaalbeweging.’

‘We reageren voorzichtig positief omdat de resolutie nu nog moet worden goedgekeurd door het federaal parlement en de voorstellen dus nog niet zijn verankerd in wetgeving,’ zegt Wouter Van Bellingen, directeur van het Minderhedenforum.

‘Met de resolutie erkent de Kamer in elk geval voor het eerst dat er zich een ernstig probleem stelt met de handhaving van de antidiscriminatiewetgeving. Zo blijkt dat de antidiscriminatiewet slechts één proces-verbaal heeft opgeleverd door de sociale inspectie inzake discriminatie op de arbeidsmarkt. Dat staat in schril contrast met de realiteit dat discriminatie nog steeds wijdverspreid is in onze samenleving en op de arbeidsmarkt,’ vertelt Van Bellingen.

Koele minnaar

Hoewel het forum een koele minnaar is van zelfregulering, erkent de organisatie dat de resolutie een belangrijk aspect eraan toevoegt dat momenteel niet bestaat. ‘Hardleerse daders van discriminatie waar zelfregulering geen effect op heeft, moeten gemeld worden aan de Inspectie Toezicht Sociale Wetten. Hierdoor blijft zelfregulering niet in de sfeer van totale straffeloosheid hangen,’ zegt Van Bellingen.

Eubelius

De resolutie wijst er ook terecht op dat de grootste toepassingsmoeilijkheid van de antidiscriminatieregelgeving immers ligt op het vlak van de bewijsproblematiek. Het is voor het slachtoffer van een discriminatie vaak moeilijk, zoniet onmogelijk, die discriminatie te bewijzen omdat de relevantie informatie in handen is van de discriminerende dader.

De inspectiediensten moeten daarom ruimere proactieve controlebevoegdheden krijgen om effectiever te kunnen optreden, aldus het Minderhedenforum. Net vandaag adviseert advocatenkantoor Eubelius aan Vlaams minister van Werk, Muyters, dat inspectiediensten praktijktesten kunnen uitvoeren. Op voorwaarde dat, zoals het Minderhedenforum heeft bepleit, dit gebeurt binnen een wettelijk of decretaal kader.

Interfederaal actieplan

Het Minderhedenforum is eveneens tevreden dat een andere aanbeveling van haar is opgenomen in de resolutie. Namelijk dat er een Interministeriële Conferentie wordt georganiseerd om werk te maken van een Interfederaal actieplan tegen discriminatie. Er is nood aan een gecoördineerde en coherente aanpak van discriminatie tussen alle deelstaten en de federale overheid en dit binnen alle levensdomeinen.

In de resolutie wordt er gesproken over “gerichte controles uitgevoerd in het kader van een gerechtelijk onderzoek, met het oog op de verzameling van bewijsmateriaal voor de opmaak van een proces-verbaal”. ‘Uiteraard willen we dat het begrip gerichte controles snel tastbaarder wordt,’ gaat Van Bellingen verder.

Geen stilstand

De organisatie vindt het signaal dat de meerderheid nu geeft aan de samenleving alvast sterk. ‘ Als bedrijven hardleers blijven discrimineren, dan zet de overheid stevig haar tanden erin en dat leidt tot een proces-verbaal. We moeten af van het idee dat discriminatie erbij hoort en waar een werkgever niet meer van wakker ligt.’

Het Minderhedenforum besluit: ‘we blijven nu scherp kijken naar de beleidsmakers en gaan ervan uit dat deze resolutie de basis vormt voor een resoluter beleid.’

Print deze pagina
Terug naar het overzicht