Minderhedenforum logo
RSS        home        contact          zoek       

web_broodkruimelU bent hier: publicaties > 2010
 
 
2009
 
2008
 
2007
 
2006
 
2005
 
 
2011    
 

Verslagboek Open Forumdag 2011

Het verslagboek van de Open Forumdag is nu te raadplegen in PDF-formaat. Hierin vind je een weerslag van de dertig workshops, het plenaire debat en de speeches op 30 oktober 2010 in C-Mine Genk. Het verslagboek bevat ook heel wat foto's van de tentoonstelling op de Open Forumdag, met o.a. erfgoed van verenigingen. De Open Forumdag van 2010 stond in het teken van Ons Verleden, Onze Toekomst.
lees het verslagboek

     
2010    
 

Ons verleden, onze toekomst - bouwstenen voor een effectief minderhedenbeleid

Tien jaar Minderhedenforum is voor ons een reden om een balans op te maken. Welke plaats nemen etnisch-culturele minderheden in de samenleving van vandaag in? Hoe staat het met hun kansen in de maatschappij? In deze publicatie bekijken we welke initiatieven de overheid nam en wat er het resultaat van is. Maar onze blik beperkt zich niet tot het verleden. We kijken namelijk vooruit naar de uitdagingen die onze maatschappij nog te wachten staan en geven onze aanbevelingen mee om die succesvol aan te gaan.

Download de brochure (pdf)

Bestel een exemplaar via info@minderhedenforum.be

     
 

Passing Diversity

met de steun van Stand Up Speak Up

Omdat in veel clubs buitenlandse spelers actief zijn, wordt diversiteit in het voetbal tegenwoordig als vanzelfsprekend beschouwd. Niettemin bereiken on nog elke week berichten over racisme op en langs de velden. Passing Diversity toont hoe voetbalclubs momenteel diversiteit benaderen en in welke mate dit racisme indijkt. Het Minderhedenforum hoopt dat deze documentaire inspireert om diversiteit positief te benaderen en racisme terug te dringen.

Bekijk de documentaire

     
 

Kwaliteitsvol onderwijs - Onderwijsprojecten en aanbevelingen van de verenigingen van etnisch-culturele minderheden

Al jaren zetten etnisch-culturele verenigingen zich in om de slaagkansen van kinderen uit hun achterban te verhogen. De initiatieven in deze publicatie beperken zich tot het domein onderwijs. Zonder uitzondering zijn het projecten om de onderwijskansen van kinderen en jongeren uit etnisch-culturele doelgroepen te vergroten.
Download de brochure (pdf)

     
 

Meer en beter werk - Aanbevelingen van de allochtone verenigingen

Meer en beter werk is één van de grootste prioriteiten van het etnisch-culturele middenveld. In deze publicatie vindt u de aanbevelingen en acties van de etnisch-culturele verenigingen die werk maken van tewerkstelling. In september 2007 verscheen een eerste editie. Deze tweede editie (februari 2010) bevat nieuwe en geactualiseerde aanbevelingen.

Download de brochure (pdf)

     
 

Meer en beter werk - acties van de allochtone verenigingen

De etnisch-culturele verenigingen sporen de overheid, de werkgevers, de sociale partners en andere actoren voortdurend aan om werk te maken van evenredige deelname op de arbeidsmarkt. Ze dragen ook zelf hun steentje bij. De verenigingen bieden individuele werkzoekenden hulp bij hun zoektocht naar werk. In deze geactualiseerde publicatie worden de activeringsprojecten beschreven.

Download de brochure (pdf)

     
 

LOP-wegwijzer 2010

Werken aan gelijke onderwijskansen is geen eenvoudige zaak. Binnen de Lokale Overlegplatforms (LOP's) proberen CLB's, leraars, onderwijsnetten, directeurs, opbouwwerkers, ouders en leerlingen hun steentje bij te dragen tot de toepassing van het aangepaste decreet gelijke onderwijskansen. Om de niet-onderwijspartners wegwijs te maken in het kluwen van gelijke onderwijskansen, publiceert het Minderhedenforum een vernieuwde versie van de LOP-wegwijzer.

download

     
2009    
 

Wat als Kleur je tegenhoudt?
Het Minderhedenforum wil het publiek sensibiliseren met betrekking tot discriminatie en racisme. Nog te vaak worden getalenteerde mensen uit etnisch-culturele minder-heden namelijk gediscrimineerd in onze maatschappij, omwille van huidskleur of afkomst. Met het filmpje 'Wat als kleur je tegenhoudt?' wil het Minderhedenforum deze problematiek aankaarten. De spot is een initiatief van het jongerennetwerk van het Minderhedenforum.

lees meer

     
2008    
  Vlaanderen, we kunnen: Verslagboek Open Forumdag 2008
Onder het motto 'Vlaanderen, we kunnen...' verzamelden zo'n 500 mensen zich op zaterdag 11 oktober in de Antwerp Expo voor de Open Forumdag van het Minderhedenforum.
download
     
  Brochure Maatwerk voor bedrijven en organisaties
In de praktijk lijkt de stap naar diversiteit voor veel bedrijven erg groot. Deze brochure biedt concrete antwoorden op vragen van bedrijfsleiders, personeels-directeurs of coördinatoren die willen gaan voor meer interculturele diversiteit op de werkvloer. Ze bevat concrete tips, afkomstig van internationale en Vlaamse bedrijven en een OCMW. U krijgt achteraan een lijst van nuttige adressen mee.
download en bestel gratis
     
  Minderhedenrapport
Het Minderhedenforummaakt een balans op bij het begin van 2008 - het laatste volle jaar voor de ploeg van minister-president Kris Peeters. De tussenstand van het minderhedenbeleid is mager. De Vlaamse regering voert nog niet uit wat ze heeft beloofd inzake inspanningen voor etnisch-culturele minderheden.
lees meer
     
2007    
  Handleiding mediawatch
Wil je kritisch reageren op wat media brengen? Het Minderhedenforum ontwikkelde een eenvoudige handleiding die je kan helpen om systematisch aan mediawatch te doen.

lees meer
     
 

Solidariteitsprijs 2007

Het Minderhedenforum nam deel aan de Solidariteitsprijs van De Standaard, een wedstrijd waarbij 24 geselecteerde organisaties een pagina advertentieruimte winnen. Ondanks het hoge aantal inzendingen - 114 in totaal - waren we opnieuw bij de gelukkigen. Deze keer met een advertentie over de hoofddoek.
lees meer

     
  Diversiteit op de werkvloer - naar een personeelsbeleid van verschil

Diversiteit is een actueel gespreksthema. De groeiende culturele verscheidenheid en de emancipatie van de vrouwen, personen met een handicap en oudere mensen komen steeds meer aan de orde. Dit heeft zijn weerslag op de bedrijfswereld, waar ondernemingen geconfronteerd worden met hun maatschappelijke rol. Dit boek wil ondernemingen, instellingen en lokale besturen op weg helpen om een divers en kleurrijk personeelsbeleid te voeren en de drempels naar diversiteit te verlagen.

Bruno Blanpain (ed.), Sophia Hoornaert, e.a
ISBN 978 90 8584 583 6

     
 

Buitenshuiswerken of thuiswerken? Informatiegids voor allochtone vrouwen'

Uitgave van het Mira-project, uitgewerkt door Steunpunt Allochtone Meisjes en Vrouwen in samenwerking met De Overmolen, de VDAB, het Minderhedenforum, Flying Carpet en de VRT. Bedoeling van deze brochure is allochtone vrouwen wegwijs maken in het zoeken naar werk. Wij zijn vertrokken vanuit de meest voorkomende vragen en problemen die zich voordoen en hebben getracht hierop een antwoord te formuleren. Met deze brochure willen we een kort en duidelijk overzicht geven over werk zoeken, opvolging en begeleiding van werklozen, tewerkstellingsmaatregelen, kinderopvang, pensioen, Nederlands leren, erkenning van buitenlandse diploma’s.
bestellen bij SAMV

     
2006    
 

Themaboek minderhedenbeleid

Op verschillende domeinen worden initiatieven genomen om het ideaal van een diverse en gelijkwaardige samenleving vorm te geven. Hoe komt het dan dat we zo vaak de indruk hebben dat we ter plaatse blijven trappelen of zelfs achteruitgaan? Het themaboek 'Bouwstenen voor een effectief minderhedenbeleid' legt uit waar we staan en wat er allemaal nodig is voor een effectief minderhedenbeleid.

bestel

bekijk (pdf)

     
 

Evenwaardig burgerschap. Verslagboek Open Forumdag (geactualiseerd)

Op 12 november 2006 is het precies één jaar geleden dat we met 400 mensen samenkwamen op de Open Forumdag. Omdat we de conferentie slechts om de twee jaar kunnen organiseren, publiceren we een geactualiseerde versie van het verslagboek.

download

     
 

'Elke allochtoon voetballer'

De campagne 'Elke allochtoon voetballer' bekijkt de beladen term 'integratie' eens vanuit een andere hoek bekijkt: die van de etnisch-culturele minderheden zelf. Mensen uit minderheidsgroepen willen vaak maar wát graag deelnemen aan de samenleving maar stuiten daarbij vaak op vijandigheid en onbegrip.

download de TV-spot 

bestel de poster